Department of Cosmetics B.V.

Vastgesteld per 1-9-2017
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 69210268

1. Algemeen

1.1.Onder ‘Department of Cosmetics’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Besloten Vennootschap, Department of Cosmetics BV, gevestigd te oosterbeek, Nederland. DOC is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer 75334100, BTW- nummer NL860242249B01.

2. Toepassing

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Department of Cosmetics als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen

3.1.Alle aanbiedingen van Department of Cosmetics geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Department of Cosmetics heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden. Indien de klant een product heeft besteld, is dit een reservering van het product.

4. Overeenkomst

4.1.De koopovereenkomst tussen Department of Cosmetics en de koper komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Department of

Cosmetics accepteert door het doen van de betaling.

5. Prijzen

5.1.Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied

6.1.Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten in Nederland, België, en Luxemburg.

7. Bezorgkosten producten

7.1.Levering geschiedt af bedrijf van Department of Cosmetics. Levering van zaken die per factuur een bedrag van € 250,- te boven gaan worden franco bij de Wederpartij –voor zover de levering in Nederland plaatsvindt- geleverd. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Department of Cosmetics gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

7.2.Bestellingen onder de € 100,- worden niet in behandeling genomen.

8. Levering en levertijd

8.1.Department of Cosmetics levert de bestelde producten, mits op voorraad, binnen 14 werkdagen na orderbevestiging en noodzakelijke ontvangst van betaling.

8.2.Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, behoudt u als klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Department of Cosmetics is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overschrijding van levertijden.

8.3.Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’. Dit wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 1990). Department of Cosmetics zorgt voor bezorging per reguliere post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Department of Cosmetics. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

8.4.Department of Cosmetics is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Department of Cosmetics gedragen.

8.5.Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e- mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, zo blijft eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06- nummer.

9. Retourneren producten

9.1.Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Department of Cosmetics kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient u binnen 48 uur na ontvangst contact op te nemen met bestellingen@departmentofcosmetics.nl. Tevens van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:00 uur t/m 17:30 uur op telefoonnummer: (+31)0850188710.

9.2.Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Department of Cosmetics kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.

9.3.Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort.

9.4.Wanneer bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn genoemde rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

9.5.Indien u producten heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Department of Cosmetics neemt zonder verzendbewijs geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

10.1.Reclamering ter zake het niet ontvangen hebben van (of een gedeelte van) een bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.

10.2.Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

10.3.U heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Department of Cosmetics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

11. Schadevergoeding

11.1.Department of Cosmetics kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2.Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Department of Cosmetics komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de productie.

11.3.Department of Cosmetics is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of persoonsschade.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1.Op alle rechtsbetrekkingen tussen Department of Cosmetics ben de koper is Nederlands recht van toepassing

ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.
12.2.Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan

wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Department of Cosmetics daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon-of vestigingsplaats van Department of Cosmetics. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. Nederlandse tekst prevaleert
13.1.De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven

vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens
14.1.De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming

persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens, worden door Department of Cosmetics nageleefd. 14.2.Department of Cosmetics zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in

een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

15. Prijzen

15.1.Department of Cosmetics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

16. Betaling en incassokosten

16.1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Department of Cosmetics aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Department of Cosmetics aangegeven.

16.2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

16.3.Department of Cosmetics heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

16.4.Department of Cosmetics kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Department of Cosmetics kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

16.5.De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Department of Cosmetics verschuldigde.

16.6.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

16.7.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Department of Cosmetics echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

16.7 Bij in gebreke of in verzuim van de nakoming van verplichtingen worden nieuw geplaatste bestellingen niet meer geleverd.

Department of Cosmetics

B.V. Oosterbeek, The Netherlands